Badania te przeprowadzane są w formie ankiet, które wypełnia badany oraz testów papierowych, które sprawdzają predyspozycje psychologiczne wymagane na danym stanowisku pracy.

Badanie rozpoczyna się od krótkiego wywiadu i wypełnienia ankiety w celu uzyskania podstawowych danych osobowych, informacji na temat doświadczenia w prowadzeniu pojazdu, doświadczenia zawodowego oraz innych informacji dotyczących ogólnego funkcjonowania osoby badanej, które mogą mieć wpływ na uzyskane przez badanego wyniki badania. W praktyce wygląda to tak, że badany otrzymuje arkusz testowy, na którym zakreśla odpowiedzi dotyczące różnych sposobów zachowania się w różnych sytuacjach.

Następnie badany otrzymuje do rozwiązania kilka testów psychologicznych sprawdzających sprawność intelektualną, koncentrację uwagi oraz wybrane cechy osobowości i temperamentu. Testy dobiera się w zależności od stanowiska pracy, ponieważ wymagania, które powinna spełniać osoba pracująca jako kierowca autobusu, taksówkarz, egzaminator czy operator sprzętu są różne. Do badań testowych wykorzystywane są testy psychologiczne rekomendowane przez polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Badanie te przeprowadza się indywidualnie na poszczególnych stanowiskach badawczych przy uzyciu specjalistycznych urządzeń. Urządzenia te służą do zbadania poszczególnych predyspozycji psychoruchowych badanego.

Badany wykonuje zadania przy pomocy takich aparatów, jak wirometr, sterometr, miernik czasu reakcji.

Sprawdzana jest sprawność psychofizyczna badanego obejmująca m.in. szybkość reakcji, koordynację wzrokowo-ruchową, umiejętność oceny odległości, widzenie zmierzchowe oraz wrażliwość na olśnienie. Są to umiejętności istotnie wpływające na zdolność bezpiecznego prowadzenia pojazdów, korzystania z określonych maszyn i urządzeń czy też wykonywania innych prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.

Zakres badań aparaturowych związany jest bezpośrednio z wykonywaną przez badanego pracą oraz występującymi na danym stanowisku zagrożeniami.

Wyniki są interpretowane w oparciu o znormalizowane standardy charakterystyczne dla całej populacji. Aby "przejść" testy aparaturowe należy uzyskać wyniki należące do określonej, ponadprzeciętnej grupy.