Badania psychotechniczne kierowcówOferta skierowana jest do kierowców zawodowych wykonujących przewóz drogowy. Są oni ustawowo zobowiązani do poddania się badaniom psychologicznym (psychotestom) w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Badania psychologiczne muszą być wykonywana co 5 lat do czasu ukończenia 60 roku życia, a po 60 roku życia co 30 miesięcy.

Pierwsze badanie psychologiczne powinno być wykonane przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji wstępnej.

150 zł (cena urzędowa określona rozporządzeniem)

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600)

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1265, tekst jednolity z póżn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U. 2014 poz. 937)

Badania psychotechniczne osób skierowanych przez policjęOferta skierowana jest do osób, które zostały skierowane na badania psychotechniczne w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem przez policję lub inny organ samorządowy.

Badanie takie jest wymagana jest w przypadku przekroczenia liczby 24 punktów karnych za wykroczenia drogowe, po spowodowaniu wypadku drogowego, w którym byli zabici lub ranni, kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu, po zatrzymaniu prawa jazdy przez policję z innych powodów lub skierowania przez lekarza, jeżeli w wyniku badania lekarskiego stwierdzono konieczność przeprowadzenia badania psychologicznego.

150 zł (cena urzędowa określona rozporządzeniem)

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600)

Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U. 2014 poz. 937)

Badania psychotechniczne kierowców pojazdów uprzywilejowanychOferta skierowana jest dla kierowców starających się o uzyskanie lub przedłużenia zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym wydawanego w drodze decyzji administracyjnej.

Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym jest jednym z dokumentów wymaganych do uzyskania takiego zezwolenia.

150 zł (cena urzędowa określona rozporządzeniem)

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U. 2014 poz. 937)

Badania psychotechniczne instruktorów i egzaminatorówOferta skierowana jest zarówno dla kandydatów starających się o uzyskanie legitymacji instruktora szkoły jazdy lub egzaminatora, jak i czynnych instruktorów i egzaminatorów zobowiązanych do przedłużenia ważności legitymacji instruktora lub egzaminatora.

Celem badania psychologicznego jest wydania orzeczenia o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora nauki jazdy lub egzaminatora.

150 zł (cena urzędowa określona rozporządzeniem)

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U. 2014 poz. 937)

Badania psychotechniczne operatorówOferta skierowana jest do pracowników zatrudnionych na stanowiskach związanych z obsługą specjalistycznych maszyn i urządzeń (wózków jezdniowych, suwnic, koparek, ładowarek, koparko-ładowarek, spycharek, równiarek, walców drogowych, żurawi samojezdnych, przenośnych i wieżowych oraz innych maszyn).

Badanie psychologiczne takich osób wynika z konieczności stwierdzenia wymaganych na takich stanowiskach sprawności psychoruchowej.

od 70 zł

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1988 nr 21 poz. 94 z pózn. zm.)

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 125 poz. 1317, z póżn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. z dnia 1 czerwca 1996 r. nr 62 poz. 287)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydanych dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. nr 69 poz. 332 ze zm.)

Badania psychotechniczne kierowców pojazdów służbowychOsoby używające samochodów służbowych nie muszą przechodzić obligatoryjnie badania psychologicznych (psychotestów). Natomiast odbycie takich badań może być wynikiem decyzji lekarza medycy pracy lub pracodawcy.

To, że pracownicy niezatrudnieni na stanowisku kierowcy, korzystający w czasie pracy z prywatnych lub służbowych samochodów osobowych nie muszą poddawać się specjalistycznym badaniom lekarskim i psychologicznym dla kierowców nie oznacza, że ich badania profilaktyczne nie będą się różnić od przeprowadzanych wobec typowego pracownika biurowego.

Prowadzenie pojazdu w ramach zatrudnienia jest elementem ryzyka zawodowego, uciążliwym i potencjalnie szkodliwym czynnikiem występującym w środowisku pracy, a związane z tym ryzyko dotyczy nie tylko pracownika, lecz również innych uczestników ruchu drogowego. Polecając podjęcie tego rodzaju pracy pracodawca musi mieć pewność, że pracownik jest zdolny do jej wykonywania.

Ten cel można osiągnąć wskazując dany element charakterystyki pracy w skierowaniu na wstępne, okresowe oraz ewentualnie kontrolne badania lekarskie. W oparciu o informację dotyczącą prowadzenia samochodu osobowego podczas wykonywania obowiązków służbowych lekarz medycyny pracy będzie miał podstawę do rozszerzenia zakresu badań o konsultację psychologiczną.

Na konieczność przeprowadzania tych badań nie ma wpływu własność pojazdu wykorzystywanego w procesie pracy ani częstotliwość, z jaką pracownik wykorzystuje pojazd przy wykonywaniu obowiązków służbowych. Znaczenie ma wyłącznie fakt prowadzenia pojazdu w ramach obowiązków służbowych.

od 150 zł

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1988 nr 21 poz. 94 z pózn. zm.)

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 125 poz. 1317, z póżn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. z dnia 1 czerwca 1996 r. nr 62 poz. 287)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydanych dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. nr 69 poz. 332 ze zm.)